Privacy

1. Toepasselijkheid

1.1 De volgende bepalingen zijn van toepassing op de inhoud en de aanbiedingen die via de website www.max-boegl.nl beschikbaar zijn.

1.2 Deze website wordt beheerd door Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG (MBB). Het is de gemeenschappelijke website van alle bedrijven van Max Bögl Groep. Activiteiten, prijzen en prestatieomvang verwijzen uitsluitend naar die bedrijven of individuen die deze prijzen werkelijk hebben ontvangen of die deze activiteiten ook daadwerkelijk uitvoeren. Wanneer hiervoor belangstelling is, verstrekken wij graag uitgebreide informatie.

2. Aard en doel van de opgeslagen, verzamelde en verwerkte gegevens

2.1 Elke keer dat een gebruiker toegang heeft tot de website van MBB, slaat de server waarop de website zich bevindt (hierna "webserver" genoemd), respectievelijk de betreffende beveiliging, automatisch informatie op in een logboekbestand. De webserver registreert bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van uw bezoek, de door u opgeroepen pagina's, respectievelijk gedownloade bestanden, de website van waaruit u onze website bezoekt, de door u gebruikte browser, het door u gebruikte besturingssysteem of de domeinnaam en het adres van uw internet serviceprovider.

2.2 De verwerking van deze gegevens kan gericht zijn op het vergemakkelijken van het gebruik van de site (het opbouwen van de verbinding) met het oog op de systeemveiligheid en het technische beheer van de netwerkinfrastructuur.

2.3 Deze gegevens kunnen daarnaast in een geanonimiseerde vorm voor optimalisatie- en statistische doeleinden verzameld, opgeslagen en eventueel onder een pseudoniem samengevoegd worden tot gebruikersprofielen. De gegevens kunnen niet worden gebruikt om bezoekers van de website persoonlijk te identificeren. Er worden geen persoonlijke of persoonsgerelateerde gebruikersprofielen gemaakt.

2.4 Wanneer MBB in hun internetdienst gebruikmaakt van de mogelijkheid van een gebruikersprofiel onder pseudoniem, zullen wij u op die plaats wijzen op uw recht hiertegen bezwaar te maken.

2.5 Bovendien worden persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer u uitdrukkelijk toestemming verleent voor de verwerking ervan of vrijwillig persoonlijke gegevens op onze website invoert. Op de website van MBB kunt u bijvoorbeeld publicaties bestellen, verzoeken om informatie over producten, diensten of bijeenkomsten aanvragen of solliciteren. Wanneer u bij deze diensten gegevens verstrekt die in samenhang met uw naam opgeslagen worden (= persoonlijke gegevens), worden deze gegevens verwerkt, opgeslagen en gebruikt voor zover dat vereist is om de gebruikmaking van de door u aangevraagde diensten mogelijk te maken.

3. Gebruik en doorgeven van de gegevens

3.1 Elk gebruik van uw persoonlijke gegevens geschiedt alleen voor de opgegeven doeleinden en in een omvang die in overeenstemming is met het bereiken van dat doel.

3.2 Het doorgeven van persoonlijke gegevens aan nationale instellingen of autoriteiten vindt alleen plaats in het kader van verplichte nationale wetgeving of wanneer het doorgeven hiervan in het geval van aanvallen op onze netwerkstructuur nodig is om juridische stappen te ondernemen. Het doorgeven voor andere doeleinden aan derden vindt alleen plaats wanneer u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

4. Externe tracking

4.1 Op de website van MBB worden door middel van de technologie van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google), gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen gemaakt worden. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die lokaal in een tijdelijke map van de internetbrowser van de bezoeker van een website opgeslagen worden. De cookies maken het mogelijk om de internetbrowser bij hernieuwd bezoek opnieuw te herkennen. De met de Google Analytics-technologie verzamelde gegevens worden zonder een apart verstrekte toestemming van de betrokkenen niet benut om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren of deze met de persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem samen te voegen.

4.2 Aan de gegevensverzameling en -opslag voor de functionaliteit tracking, kan men zich alleen onttrekken door af te zien van het gebruik van onze website-aanbiedingen. Met betrekking tot de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen wijzen wij u erop dat wij de tool van Google Analytics uitsluitend met de optie "anonymizeIP" inzetten, teneinde privacy-conform gebruik te kunnen waarborgen. Een persoonsgerelateerde beoordeling van het surfgedrag vindt uitdrukkelijk niet plaats.

5. Cookies

5.1 Op de website van MBB worden doorgaans geen cookies ingezet. Dit geldt enkel en alleen niet wanneer de gegevens voor een technische sessiecontrole in het geheugen van uw browser worden opgeslagen. Deze gegevens worden bij het afsluiten van uw browser gewist (session cookies).

5.2 Uiteraard kunt u onze websites ook zonder cookies bekijken. De meeste browser accepteren cookies evenwel automatisch. U kunt de opslag van cookies voorkomen door dit in het browser-instellingen vast te leggen. Wanneer u geen cookies accepteert, kan dit tot functiebeperkingen bij het gebruik van onze website leiden.

5.3 Mocht MBB bij wijze van uitzondering in een cookie persoonlijke gegevens willen opslaan, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het (soort) gebruik, wordt u daar speciaal op gewezen.

6. Veiligheid

6.1 MBB zet technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in om uw door ons beheerde, persoonsgerelateerde gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernieling of de toegang van onbevoegde individuen te beschermen.

6.2 Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technische ontwikkelingen doorlopend verbeterd.

7. Recht op informatie

7.1 U heeft het recht op de informatie of en welke gegevens van u bij ons opgeslagen worden. Voorts heeft u het recht om het corrigeren, het blokkeren en wissen van uw persoonlijke gegevens te verlangen.

7.2 Wanneer u informatie wilt over uw persoonlijke gegevens, respectievelijk het corrigeren of het wissen ervan verlangt, of wanneer u meer vragen heeft over het gebruik van de door u aan ons toevertrouwde persoonlijke gegevens, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

8. Links naar andere websites

8.1 Het online aanbod van MBB kan links naar andere websites bevatten. MBB heeft er geen invloed op of aanbieders en verantwoordelijken van deze andere websites voldoen aan de wetgeving inzake privacy.

8.2 MBB wijst erop dat deze bepalingen inzake privacy, c.q. de privacyverklaring alleen van toepassing is op de websites van MBB zelf.

9. Omvang, geldigheid en actualiteit van de privacyverklaring

9.1 Door het gebruik van onze website stemt u automatisch in met de toepassing van de gegevens zoals hierboven aangegeven.

9.2 Door de verdere ontwikkeling van onze website of de implementatie van nieuwe technologieën kan het nodig blijken om deze privacyverklaring te wijzigen. MBB behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang te veranderen.